XI MĂNG CLINKER
7/18/2013 2:59:41 PM

CPC là ký hiệu clinker xi măng poóclăng. Các trị số 50, 60 là hoạt tính cường độ của clinker xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

More > >