Home>DỰ ÁN>DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ

Sáng ngày 09/6/2013. UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ. Tham gia Đoàn kiểm tra về phía  tỉnh Quảng Nam có Ông Nguyễn Đức Hải – UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Ông Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ông Đinh Văn Thu – PCT  UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Công Thương , Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, VP Tỉnh ủy, VPUBND tỉnh; Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Cao su Nam Giang;  Bí thư, Chủ tịch các 2 huyện Nam Giang và Đại lộc. Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thành...

xi măng Thạnh Mỹ

Sau khi đi kiểm tra thực tế các công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy, tổ chức họp để lãnh đạo Xuân Thành Group báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Tỉnh xem xét, giải quyết. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn liên quan , ý kiến Ông Đinh Văn Thu. Ông Nguyễn Đức Hải Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh có kết luận như sau:  Đánh giá cao cố gắng chung của các ngành, địa phương nhất là Nam Giang trong công tác giải phóng mặt bằng và Tập đoàn Xuân Thành trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay nhưng đã cố gắng tập trung  thực hiện các hạng mục công trình, đẩy nhanh tiên độ dự án, thời gian còn lại từ nay đến cuối năm  để có thể đi vào sản xuất cần phải tập trung cao hơn nữa, đồng bộ cả xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu thì mới có thể đi vào sản xuất được. Giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn Xuân Thành và huyện Nam Giang liên quan đến Sở Tài nguyên Môi trường:

- Về Khoáng sản: Giao cho Sở TNMT chủ trì, phối hợp hướng dẫn lập các thủ tục thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên, nhiên, vật liệu cho nhà máy, trước mắt phục vụ cho sản xuất thử vào cuối năm 2013. Cần thiết đề nghị Trung ương điều chỉnh các mỏ dự trữ và các mỏ nằm ngoài qui hoạch nguyên liệu cho nhà máy... để thăm dò khai thác phục vụ nhà máy.

- Về Môi trường: Yêu cầu Tổng Công ty Xuân Thành chấp hành việc bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, thi công công trình.

- Về Bồi thường giải phóng mặt bằng: Phối hợp với UBND huyện Nam Giang tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vướng mắc về cách tính và giá bồi thường cây cao su, chi phí đào ao cá của hộ ông Tăng Xuân Trực.

- Về giải quyết nhu cầu thêm diện tích đất ở cho công nhân nhà máy, Tổng Công ty  phối hợp với huyện Nam Giang chọn ví trí theo qui hoạch, lập thủ tục gửi Sở TNMT trình UBND tỉnh thống nhất để thực hiện.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC

18/07/2013 - 14:47 NĂNG LỰC SẢN XUẤT

28/06/2013 - 20:36 XI MĂNG CLINKER